Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leveringen aan installateurs

Omvang van de leveringen of prestaties

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen of prestaties van ProfiNRG en Profinergy B.V. (hierna tevens te noemen: “de leverancier”) aan derden (hierna tevens te noemen: “de afnemer”). Voor leveringen aan particulieren, of projecten waarbij tevens installatie en montage plaats vind zijn de Algemene Voorwaarden voor leveringen aan particulieren en installatieprojecten (inclusief montage) van toepassing.
2. Afwijkende voorwaarden van de afnemer worden door de leverancier niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing hiervan. De leveringsvoorwaarden van de leverancier gelden ook indien de leverancier de levering aan de afnemer zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap dat de voorwaarden van de afnemer met haar leveringsvoorwaarden strijdig zijn of hiervan afwijken.
3. De leveringsvoorwaarden van de leverancier gelden slechts voor ondernemers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of buitenlandse equivalenten hiervan.
4. De afnemer is voor plaatsing van zijn bestelling verplicht de gegevens van de leverancier omtrent inhoud en omvang van de desbetreffende levering te controleren indien de leverancier hem voor plaatsing van zijn bestelling een schrijftelijk opgave hiervan verstrekt De afnemer dient de leverancier onmiddellijk te informeren indien de gekozen constructie, onderdelen enz. eventueel ongeschikt, onrendabel of anderszins ongunstig, onjuist of schadelijk zijn.
5. Niet bij de levering inbegrepen zijn montage en inbedrijfstelling van de materialen.
6. De leverancier is gerechtigd ook in gedeelten te leveren.
7. De leverancier behoudt zich de onbeperkte eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiksrechten op kostenramingen, tekeningen, foto’s en overige stukken voor. Deze mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier ter beschikking worden gesteld aan derden. Indien de order niet bij de leverancier wordt geplaatst, dienen tekeningen en overige documenten die behoren bij de offertes desgewenst onmiddellijk te worden geretourneerd.

Prijslijst/prijs
8. De prijslijsten van de leverancier behelzen geen aanbod tot sluiting van een overeenkomst. De leverancier is in dit opzicht gerechtigd de prijslijst te allen tijde te wijzigen. De wijziging heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten die ten tijde van de wijziging reeds waren gesloten.
9. De prijzen gelden bij levering zonder plaatsing of montage af magazijn exclusief verpakking.  

Verlengd eigendomsvoorbehoud
10. De goederen blijven eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen van de leverancier op de afnemer uit hoofde van de handelsrelatie zijn voldaan.
11. De afnemer is evenwel gerechtigd de goederen in het normale handelsverkeer te verwerken en te verkopen. De hieruit voortvloeiende vorderingen op derden cedeert de afnemer reeds nu bij wijze van zekerheid volledig aan de leverancier. Ongeacht de cessie blijft de afnemer gerechtigd tot incasso van de vordering. De leverancier is in geval van niet tijdige betaling door de afnemer gerechtigd de afnemer de incasso te verbieden en de afnemer te verplichten onmiddellijk na melding hiervan alle voor de incasso van de vordering door de leverancier noodzakelijke informatie en stukken aan haar te verstrekken alsmede de derde onmiddellijk na de melding in kennis te stellen van de cessie. 

Betalingscondities
12. Betalingen dienen franco op het adres van de leverancier te worden voldaan.
13. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt dat alle leveringen vooraf betaald dienen te worden
14. Schuldvereffening door de afnemer is slechts mogelijk met betrekking tot vorderingen die onbetwist zijn of bij gewijs de zijn vastgesteld.
15. Ingeval van een reclame door de afnemer mag de afnemer betalingen achterhouden tot een bedrag dat in een redelijke verhouding tot de ontstane gebreken staat. Indiende overeenkomst evenwel op de activiteiten van zijn handelsbedrijf ziet, kan de afnemer slechts betalingen achterhouden in geval van een reclame waarvan het geen twijfel lijdt dat deze gegrond is.

Termijn voor leveringen of prestaties
16. Ook indien een specifieke leveringsdatum of een vaste leveringstermijn is overeengekomen, betreft het geen verkoop op levering. Dit geldt ook in geval van een daad van koophandel.
17. Indien de overschrijding van de leveringsdatum of de leveringstermijn (hierna tezamen te noemen: “de termijn”) aantoonbaar is terug te voeren op mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting of het optreden van onvoorzienbare belemmeringen, wordt de termijn redelijkerwijs verlengd.
18. Bij overschrijding van de termijn om andere dan bovengenoemde redenen kan de afnemer, voor zover hij aannemelijk maakt dat hij als gevolg van de vertraging vertragingsschade heeft geleden, voor iedere volle week vertraging een schadevergoeding eisen ter grootte van 0,5% van de waarde van dat deel van de leveringen of prestaties van de leverancier dat wegens de niet tijdige voltooiing van afzonderlijke onderdelen hiervan niet op een deugdelijke wijze in bedrijf kon worden gesteld, in totaal evenwel ten hoogste 5%. De afnemer kan de betaling van de schadevergoeding ook eisen indien de in lid 1 genoemde omstandigheden zich pas na een toerekenbare overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voordoen. Schadevorderingen van de afnemer die boven de genoemde grens van 5% uitstijgen, zijn uitgesloten in alle gevallen van vertraagde levering, te weten ook na ommekomst van een eventueel aan de leverancier gestelde uiterste termijn. Dit geldt niet voor zover de leverancier in geval van opzet of grove nalatigheid dwingend aansprakelijk is.
19. Onverlet is het recht van de afnemer de overeenkomst te annuleren na vruchteloze ommekomst van een aan de leverancier gestelde termijn waarbinnen prestatie of herstel dient plaats te vinden.
20. Indien de verzending of bezorging op verzoek van de afnemer vertraging oploopt, kan vanaf een maand na gereedmelding voor verzending voor iedere lopende maand een opslagvergoeding ter grootte van 0,5% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht aan de afnemer; de opslagvergoeding is beperkt tot 5%, tenzij aantoonbaar hogere kosten zijn ontstaan.

Plaats van levering, risico-overgang, verpakkingsregelingen
21. Levering geschiedt ‘af fabriek’ van de leverancier. Verzending door de leverancier geschiedt steeds op verzoek van de afnemer. Dit geldt ook indien franco levering is overeengekomen. De zending wordt door de leverancier voor rekening van de afnemer verzekerd tegen breuk , transport en brandschade.
22. Indien de verzending of bezorging op verzoek van de afnemer of om aan de afnemer toerekenbare redenen vertraging oploopt, gaat het risico voor de duur van de vertraging over op de afnemer waarbij de leverancier evenwel verplicht is op verzoek en voor rekening van de afnemer de door hem gewenste verzekeringen af te sluiten. 

Afname
23. Aangeleverde zaken dienen, ook indien deze onbeduidende gebreken vertonen, door de afnemer in ontvangst te worden genomen.
24. De afnemer dient de zaken na inontvangstneming onmiddellijk te controleren en de leverancier in geval van gebreken aan de zaken onmiddellijk, d.w.z. uiterlijk de volgende werkdag na inontvangstneming, te informeren over de gebreken. Verzending van de kennisgeving is niet voldoende voor inachtneming van de reclametermijn.  

Aansprakelijkheid voor gebreken, reclame
25. De afnemer dient de leverancier onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien de zaken later gebreken vertonen. De kennisgeving dient uiterlijk de volgende werkdag na constatering van het gebrek plaats te vinden. 
26. De keuzevrijheid van de afnemer met betrekking tot het herstel is in zoverre beperkt dat de leverancier bij het eerste herstel kan bepalen of het herstel zal geschieden door het gebrek te verhelpen of een deugdelijke zaak te leveren. Het herstel wordt pas na de derde poging geacht te zijn mislukt.
27. Indien de afnemer herstel weigert hoewel dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, zijn de aanspraken en rechten van de afnemer wegens gebreken uitgesloten.
28. Het recht van de afnemer wegens gebreken aanspraken te doen gelden, verjaart in ieder geval 24 maanden na de risico-overgang, tenzij de wet dwingend langere termijnen voorschrijft. In geval van opzet of grove nalatigheid gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
29. De contractueel overeengekomen hoedanigheid van de geleverde zaken behelst niet de bestendigheid tegen natuurlijke slijtage, ondeskundige behandeling voor en na de installatie, ondeskundige installatiewerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond en uitzonderlijke chemische, elektronische of elektrische invloeden.
30. Indien de afnemer of een derde ondeskundig wijzigingen, reparatie of herstelwerkzaamheden aan de zaak uitvoert, is een beroep van de afnemer op de rechten van de afnemer wegens gebreken uitgesloten voor zover de gebreken verband houden met de uitgevoerde wijzigingen, reparatie of herstelwerkzaamheden.
31. Voor rekening van de leverancier komen slechts de ten behoeve van het herstel noodzakelijke transportkosten in verband met de vervanging van door de leverancier geleverde ondeugdelijke zaken. Uitgesloten zijn aanspraken op vergoeding van alle overige in verband met het herstel door de afnemer gemaakte kosten door de leverancier, waaronder begrepen de montage en demontagekosten.

Leveringsomvang
32. De levering van alle producten door de leverancier vindt uitsluitend plaats op basis van de voorschriften van de afnemer. De controle van de concrete toepassing van de door de leverancier te leveren producten bij de projecten van de afnemer is noch afzonderlijk, noch in z’n geheel onderwerp van de levering en prestatie van de leverancier.
33. De door de leverancier geleverde producten mogen uitsluitend volgens de montagehandleiding en de in deze montagehandleiding aangegeven voorschriften en reglementen alsmede met inachtneming van de erkende regels van de techniek worden ingebouwd. 

Afwikkeling van garanties
34. Fabrieksgaranties of andere afzonderlijke vrijwarings- of kwaliteitsverklaringen van de fabrikant worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant en niet door de leverancier. Voor de afwikkeling van alle aanspraken uit hoofde van de fabrieksgaranties, vrijwarings- of kwaliteitsverklaringen van de fabrikant zijn uitsluitend de rechtsverhouding tussen afnemer en fabrikant en niet de rechtsverhouding tussen afnemer en leverancier van toepassing. 

Schade
35. De leverancier is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de afnemer schadevorderingen instelt die zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, waaronder begrepen opzet of grove nalatigheid van de vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de leverancier. Behoudens opzettelijke contractbreuk door de leverancier is de schadeplichtigheid beperkt tot de voorzienbare, normaal optredende schade.
36. De leverancier is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover de leverancier een wezenlijke contractuele verplichting schendt en zulks aan haar is toe te rekenen; alsdan is de schadeplichtigheid evenwel beperkt tot de voorzienbare, normaal optredende schade.
37. De aansprakelijkheid wegens een toerekenbare aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of wegens schade aan privé gebruikte zaken op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid is onverlet.
38. Tenzij hierboven anders bepaald, is de aansprakelijkheid uitgesloten.

Bevoegde rechter
39. Indien de afnemer als ondernemer in het handelsregister is ingeschreven, is uitsluitend de rechter in Utrecht bevoegd kennis te nemen van alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.
40. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag CISG.  

Subsidiair beding
41. Mocht een bepaling van deze contractvoorwaarden of van een ander onderdeel van de overeenkomst nietig zijn of later nietig worden, dan laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de nietige voorwaarden zal een redelijke bepaling gelden die zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen de contractpartners zouden hebben gewild indien de nietigheid hun bij sluiting van de overeenkomst bekend was geweest.

Lees hier de algemene voorwaarden voor installerende bedrijven.

ProfiNRG
Profinergy B.V.
Leidsestraatweg 20
3481 EX Harmelen